Ploché káble a ich použitie

Jedno a viacžilové ploché káble nachádzajú uplatnenie napríklad pri prepájaní telekomunikačných zaradení alebo v elektronických systémoch riadenia strojov.

Telefónne káble v praxi

Tieto káble sa nepoužívajú iba v telekomunikácii ale aj pri štandardných telefónnych prepojeniach využívajúcich najbežnejšie počty žíl.

Ovíjané spoje

Ovíjaný spoj
obr. 1. Ovíjaný spoj – kolík s navinutým vodičom.

Ovíjané spoje vznikajú niekoľkonásobným navinutím napnutého drôtu, jednožilového vodiča, na vysoký kovový kolík. Tento kolík, s prierezom 1 x 1 mm, má ostré hrany a môže byť súčasťou montážneho panelu alebo môže predstavovať časť špeciálneho konektora určeného na ovíjanie.

Vytvorené elektrické spoje sa podobajú na spoje, ktoré vznikajú pri pevnom zatočení dvoch drôtov kliešťami, čo roky využívali elektrikári na zhotovenie spojov v sieťových elektroinštaláciách.

Charakteristika ovíjaných spojov

Počas ovíjania hrany kolíka prerezávajú povrch drôtu, vďaka čomu sa kov na oboch protikusoch zahlbuje navzájom do seba a získa difúzny kontakt. Ovíjané spoje vykazujú veľkú mechanickú pevnosť a elektrickú odolnosť.

Odvetvia, v ktorých sa tento typ spojov využíva:

  • priemysel,
  • armáda,
  • telekomunikácie.

Ovíjanie sa považuje za pevnejšie ako spájkovanie, pretože pri využití špeciálnych nástrojov nehrozí riziko, že vzniknú studené spoje alebo aby boli jednotlivé komponenty zariadenia a ich styk vystavený prehriatiu pri spájaní.

Ručný navíjač
fot. 2. Ručný navíjač tvarom pripomínajúci menší skrutkovač.

Zhotovenie ovíjaného spoja

Zhotovenie ovíjaného spoja nie je ťažké. Na trhu sú dostupné špeciálne nástroje, ktoré toto zadanie uľahčujú, rovnako ručné, vzhľadom pripomínajúce skrutkovač, ako aj automatické, tvarom pripomínajúce pištoľ (elektrickú, pneumatickú).

Ovíjané spoje možno opraviť odvinutím a opätovným navinutím vodiča. Ak drôt zdrsnie, dá sa vymeniť alebo opotrebená časť skrátiť.

Limity ovíjaných spojov

Chybou ovíjaných spojov je obmedzený rozsah ich použitia.

Túto metódu možno použiť iba pre jednožilové vodiče s priemerom od 0,25 do 1 mm s montážnymi kolíkmi. Treba tiež prispôsobiť koncovky ovíjačky veľkosti kolíkov a priemeru drôtu.

Navyše, nie je možné spájať vodiče s rôznou konštrukciou. Spoj je funkčný do približne 70oC, pri vyššej teplote dochádza k poklesu odolnosti kontaktu.


Pozrite si aj:


Zhrnutie

Kvôli menšiemu priemeru drôtu sú ovíjané spoje vhodné výhradne pre spájanie obvodov s nízkym výkonom.